Άλλα ποιήματα της ωριμότητας

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φαίνεται να μένει ανοικτή η επεξεργασία του «Γ´ Σχεδιάσματος» εξελίσσεται, σχεδόν παράλληλα, και η επεξεργασία άλλων σολωμικών έργων, όπως του «Πόρφυρα» (1847-1849), της «Αιμιλίας Ροδόσταμο» (1848), του διπλού (ιταλικού και ελληνικού) Carmen Seculare» / «Το μυστικό δέντρο» (1849), του επιγράμματος Εις Φραγκίσκα Φραίζερ (1849), και, ενδεχομένως, του σπαράγματος από το ποίημα «Νικηφόρος Βρυέννιος» (1844;), ενώ μεταγενέστερο πρέπει να είναι το σπάραγμα από το έργο «Ανατολικός Πόλεμος» (1854). Και σε αυτά τα έργα είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της ώριμης ποιητικής δημιουργίας του Σολωμού: η εκκίνηση από μια συγκεκριμένα “ιστορική” στιγμή/αφορμή, η προσπάθεια ανύψωσης της στιγμής σε υψηλή ποίηση μέσω της επισήμανσης και ανάδειξης μιας/της υψηλής Ιδέας που η στιγμή περιέχει, η εξύμνηση της εξωτερικής ομορφιάς ως αντανάκλασης του εσωτερικού πλούτου και ήθους, η επιβράβευση της ενάρετης ζωής, η αποκάλυψη του μυστικιστικού σύμπαντος σε όσους βλέπουν με «τα μάτια της ψυχής».