Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

 

  • Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, Πρόεδρος
  • Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος, Α΄Αντ/δρος
  • Ιωάννης Παν. Δραγώνας, Β΄Αντ/δρος
  • Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ. Γρώππας, Γενικός Γραμματέας
  • Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη, Ταμίας
  • Νικόλαος Δημ. Κεφαλληνός, Ειδικός Γραμματέας
  • Ελένη Διον. Πυλαρινού, Μέλος

 

  • Κατερίνα Ιωάν. Δεμέτη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μ.Σ. & Ε.Ζ.
  • Μιχάλης Ιωάν. Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ. & Ε.Ζ.