ΕΡΜΗΣ, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, αρ. φύλλου 6.270.