Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

  • Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος, Πρόεδρος
  • Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, Α΄ Αντ/δρος
  • Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος, Β΄ Αντ/δρος
  • Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης, Γενικός Γραμματέας
  • Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη, Ταμίας
  • Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ. Γρώππας, Ειδικός Γραμματέας
  • Ελένη Διον. Πυλαρινού, Μέλος 

 

  • Κατερίνα Ιωάν. Δεμέτη, Αρχαιoλόγος, Διευθύντρια Μ.Σ.& Ε.Ζ.
  • Μιχάλης Ιωάν. Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ.& Ε.Ζ.