Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

  • Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος, Πρόεδρος
  • Ελένη Διον. Πυλαρινού, Α΄ Αντιπρόεδρος
  • Διονύσιος Αναστ. Σέρρας, Β΄ Αντιπρόεδρος
  • Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης, Γενικός Γραμματέας
  • Aγγελική Ιωάν. Σκανδάμη, Ταμίας
  • Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος, Ειδικός Γραμματέας

 

  • Κατερίνα Ιωάν. Δεμέτη, Αρχαιoλόγος, Διευθύντρια Μ.Σ.& Ε.Ζ.
  • Μιχάλης Ιωάν. Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ.& Ε.Ζ.