Άγγελμα θανάτου Προέδρου Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων Ιωάννου Στεφ. Παπαδάτου

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ΄ΑΡ. 21

Της 17ης Οκτωβρίου 2020

 

   Εν τη πόλει Ζακύνθω και εν τοις εν αυτή (πλ. Αγ. Μάρκου 15) Γραφείοις του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, σήμερον, την δεκάτην εβδόμην του μηνός Οκτωβρίου δισχιλιοστού εικοστού έτους (17.10.2020), ημέραν Σάββατον και ώραν 13.00΄, συνήλθεν εις συνεδρίασιν, κατόπιν της υπ’ αρ. 21/17.10.2020 σχετικής εγγράφου Προσκλήσεως του Αντιπροέδρου αυτού, το Διοικητικόν Συμβούλιον του εν πόλει Ζακύνθω εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Σ.Α.», συγκείμενον ως ακολούθως:

Α΄. ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

                  Μέλη:  1. Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, Α’ Αντ/δρος,

                               2.Διονύσιος  Αναστ. Φλεμοτόμος, Β΄ Αντ/δρος,

                               3. Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης, Γεν. Γραμματεύς,                                   

                               4. Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη, Ταμίας,                

                               5. Ευστάθιος Γεωργ. Γρώππας, Ειδ. Γραμματεύς και

                               6. Ελένη Διον. Πυλαρινού, Μέλος.

 

            Εις την παρούσαν συνεδρίασιν παρέστη άνευ ψήφου η Διευθύντρια του Μουσείου, Αικατερίνη Ι. Δεμέτη, ως τακτική πρακτικογράφος ορισθείσα δια της υπ’ αρ. 49/21-7-2017 παγίας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκριθείσης δια της υπ΄ αριθ. 8/27-8-2017 ομοίας της Γενικής Συνελεύσεως.

            Ευρεθέντος του Συμβουλίου εν απαρτία, ο Προεδρεύων Α' Αντιρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της παρούσης συνεδριάσεως. Εν αρχή ανεγνώσθησαν και επεκυρώθησαν τα Πρακτικά της προηγουμένης υπ’ αρ. 20/2020 συνεδρίας.

Εν συνεχεία το Διοικητικόν Συμβούλιον επελήφθη του μόνου  προς συζήτησιν θέματος της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Αναγγελία θανάτου Προέδρου Σωματείου και έκδοση σχετικού ψηφίσματος  (απόφ.55/2020)

 

Επί του θέματος τούτου, ο Προεδρεύων Α' Αντιπρόεδρος εισηγήθη ως εξής: «Όπως ήδη γνωρίζετε, χθες απεβίωσε ο Πρόεδρος του ημετέρου Σωματείου Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος, διαπρεπής νομομαθής και ευσυνείδητος εκφραστής των παραδόσεων της ιδιαιτέρας μας πατρίδος, μέλος του Σωματείου μας από 14 Νοεμβρίου 1972, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. από 5 Ιουνίου 1990 και Πρόεδρος αυτού από 2 Αυγούστου 2006, (απόφ. Δ.Σ. 33/2006) έως την ημέρα του θανάτου του(16-10-2020).

Η προσωπικότητα του εκλιπόντος τυγχάνει πανζακυνθίως γνωστή, όπως και οι ηθικές και πνευματικές αρετές του, είναι δε αξιολογότατη η επιστημονική του προσφορά προς το ημέτερον Σωματείον και την Ζάκυνθο γενικότερα.

Κατόπιν τούτου εισηγούμαι όπως αποφασισθούν οι επιβεβλημένες εκδηλώσεις πένθους εκ μέρους του ημετέρου Σωματείου, και να εκδοθεί και σχετικό περί τούτου ψήφισμα”.

Επί της ύπερθεν εισηγήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως , ομοφώνως

 

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι

 

1ον Τις κατωτέρω στο κάτωθι ψήφισμα αναγραφόμενες εκδηλώσεις πένθους και

2ον Την έκδοση σχετικού ψηφίσματος , έχοντος επί λέξει ως κάτωθι:

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

Στη Ζακύνθο σήμερα, την 17η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00', το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, αφού συνήλθε εκτάκτως στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Προέδρου αυτού

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

και αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο  κ. Διονύσιο Ιωάν. Σέρρα, ο οποίος εξήρε  την προσωπικότητα του εκλιπόντος , τις αρετές και την προσφορά του προς το ημέτερο Σωματείο, αποφασίζει:

1ον) Να παρακολουθήσει την κηδεία σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2ον) Να εκφωνήσει τον επικήδειο ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, καταθέτοντας και σχετικό στέφανο εκ μέρους του ημετέρου Σωματείου.

3ον) Να αναρτηθεί η εικών του μεταστάντος εις την αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

4ον) Να αργήσει το Κατάστημα του Μουσείου κατά την ημέρα της κηδείας

5ον) Να αναρτηθεί επί τριημέρου μεσίστια η σημαία εις το Κατάστημα του Μουσείου.

6ον) Να αποσταλεί το παρόν εις τους οικείους του μεταστάντος και να δημοσιευθεί εις τον τοπικό Τύπο και εις την ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Μουσείου.

Ζάκυνθος, 26 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

            Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη                  

Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος                  1. Α΄ Αντι/δρος, Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας,

                                                2. Β΄ Αντι/δρος,  Διονύσιος  Αναστ. Φλεμοτόμος

                                                            3. Γεν. Γραμματέας, Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης

            Δικηγόρος                                4. Ταμίας,  Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη

                                                5. Ειδ.  Γραμματέας, Ευστάθιος Γεωργ. Γρώππας

                                                6. Μέλος, Ελένη Διον. Πυλαρινού” ”

 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εκήρυξε την λύσιν της παρούσης συνεδριάσεως.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν, όπερ, αναγνωσθέν και βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται.

            Μη υπάρχοντος, ετέρου προς συζήτησιν θέματος ο Πρόεδρος εκήρυξε την λύσιν της παρούσης συνεδριάσεως.

            Εφ’ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Προεδρεύων Α' Αντιπρόεδρος                                         Τ