ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Τρίτη 09-05-2017, αρ. φύλλου 5436.