Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Μ.Σ.&Ε.Ζ. 2019-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Σ.Α.» ενήργησε τας κεκανονισμένας εκ του Καταστατικού του Αρχαιρεσίας, κατά τας οποίας η Γενική Συνέλευσις των Μελών του, δια της υπ’ αρ. 6/2018 αποφάσεώς της (ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν της 8-12-2018), προέβη αφ’ ενός μεν εις ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου (δια την προσεχή πενταετίαν, ήτοι: 1.1.2019-31.12.2023) δια της εκλογής ως Προέδρου του κ. Ιωάννου Στεφ. Παπαδάτου, και της εκλογής ως Μελών των κ.κ.: 1) Διονυσίου Ιωάν. Σέρρα, 2) Ευσταθίου-Διονυσίου Γεωργ. Γρώππα, 3) Διονυσίου Αναστ. Φλεμοτόμου, 4) Νικολάου Μεν. Βαρβιάνη, 5) Αγγελικής Ιωάν. Σκανδάμη & 6) Ελένης Διον. Πυλαρινού, αφ’ ετέρου δε εις ανάδειξιν νέας τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής (δια την αυτήν ως άνω πενταετίαν) εκ των κ.κ.:1) Αναστασίου Σπυρ. Μπράτη, 2) Νικολάου Χαρ. Κακολύρη & 3) Μαρίας Γεωργ. Σιδηροκαστρίτη. 
Aκολούθως, με την υπ’ αρ. 1/2019 απόφασιν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσαν εις την υπ’ αρ. 1/9-1-2019 συνεδρίασίν του, συνεκροτήθη τούτο εις Σώμα ως εξής: 
Α) Πρόεδρος μεν, ο Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος,
Β) Μέλη δε, οι κατωτέρω: 
1) Α΄ Αντ/δρος, ο Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, 
2) Β΄ Αντ/δρος, ο Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος, 
3) Γενικός Γραμματεύς, ο Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης, 
4) Ταμίας, η Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη,
5) Ειδικός Γραμματεύς, ο Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ. Γρώππας &
6) Μέλος, η Ελένη Διον. Πυλαρινού._