ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πέμπτη 11-05-2017, αρ. φύλλου 5438.