Δελτίο Τύπου Αναστολής Επισκεψιμότητας έως 11/4

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


To Μουσείον Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, κατόπιν της υπ' αρ. 14/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. ληφθείσης εις την υπ’ αρ. 8/31-3-2020 συνεδρίασίν του, θα παραμείνει κλειστόν δια τους επισκέπτας έως 11 Απριλίου 2020, εις εκτέλεσιν της υπ’αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (Φ.Ε.Κ.1081/Β'/28-3-2020).